Top view of young people putting their hands on top of each other. Young students making a stack of hands with copy space.
格式:JPG 大图可转换成tiff文件大小约:80.5MB
图片ID:524512507
版权: Jacob Lund (模特授权书存在站酷海洛)
所属分类: 教育 人物
商业用途。有模特授权书,存在站酷海洛
标准授权 扩展授权 如何选择?
关键词 显示全部
, 上头 , 上边 , 上面 , 之上 , 前头 , 前面 , 在 上面 , 头上 , 作为 , , 功业 , 功勋 , 功名 , 功烈 , 成就 , 成果 , 成绩 , 绩效 , 专科学校 , 大学 , 大學 , 学堂 , 学院 , 學院 , 專科學校 , 校舍 , 院校 , 体团 , 共同体 , 圈内 , 族群 , 社区 , 社团 , 社團 , 社群 , 种群 , 群体 , 都会 , 集居 , 交汇 , 协作 , 协和 , 協作 协作 , 合作 , 总社 , 副本 , 剽窃 , 剽竊 , 印本 , 复制 , 复本 , 拷貝 , 拷贝 , 摹本 , 複製 , 作物 , 嗉囊 , 庄稼 , 收获 , 一头 , 一径 , , 径直 , 径迹 , 照直 , 直接 , 迎头 , 迎面 , 迎面而来 , , 女子 , 女性 , , , 阴性 , 陰性 , , 雌性 , 交契 , 交情 , 交谊 , 人情 , 友情 , 友谊 , 情分 , 情谊 , 睦谊 , 联谊 , , 一家 , , 团体 , 團體 , 大队 , 小组 , , , 派别 , , , , , 群组 , , 集团 , 集團 , 飛行大隊 , 飞行大队 , 一手牌 , 人手 , 巴掌 , , 手用 , 指針 , 指针 , , 卧式 , 基线 , 横向 , 横的 , 橫的 , 水准 , 水平 , 人性 , 人类 , 人類 , 方式 , 生態 , 生活方式 , , , , , 男性 , , 雄性 , , 人们 , 人們 , 男人 , multiethnic , 世人 , , 人口 , 人民 , 子民 , 普通人 , 有人 , 民族 , 烝民 , 烝黎 , 东西 , 人士 , 人物 , 人称 , 人稱 , 人身 , , 物事 , , 实在 , 扎扎实实 , 正儿八经 , 活生生 , 现实 , , 真实 , 真實 , 真性 , 真格 , 真正 , 真的 , , 确实 , 雷亚尔 , 雷亞爾 , 一群魚 , 一群鱼 , 学校 , 學校 , , , 教育 , , 流派 , 訓練 , 训练 , , 门派 , 馆地 , , 地儿 , 地方 , 场地 , 太空 , 宇宙 , , 空格 , 空間 , 空间 , 篇幅 , , 堆栈 , , 竖式 , 站立 , 身量 , 元气 , , 力度 , 力气 , 力氣 , 力道 , 力量 , 劲力 , 劲头 , 实力 , 度数 , 强度 , 气力 , 筋骨 , , 膂力 , 骨力 , 学员 , 学子 , 学生 , 學生 , 门生 , 作主 , 倚靠 , 养活 , 后盾 , 奥援 , 技术支持 , 拥戴 , , 支持 , 支架 , 团队 , 團隊 , , 集体 , 配合 , 一同 , 一块 , 一起 , 一道 , , 共同 , , , 在一起 , 相偕 , 联袂 , , 信任 , 信誉 , 信靠 , 威信 , 托拉斯 , 统一性 , , , , , , 年少 , 年幼 , 年輕 , 年轻 , , 幼稚 , , , , 绮年 , 蔽芾 , , , 后生 , 年輕人 , 年轻人 , 青少年 , 青年 , 青年人 , 青年时期 , 青春