Robot arm and hand human, touch. Illustration can be used for artificial intelligence business banner design. Technological concept. Banner. Low poly vector illustration of a starry sky or Comos.
格式:矢量图,可以任您放大或缩小尺寸也不会失去图像解像度。
图片ID:679675432
版权: IRINA SHI
所属分类: 科学 科技
商业用途
标准授权 扩展授权 如何选择?
关键词 显示全部
三维 , 三维空间 , 手臂 , 胳膊 , 胳臂 , 膀子 , 膀臂 , 臂膀 , 不自然 , 人为 , 人工 , 人造 , 人造的 , 做作 , 虚伪 , 自动化 , 自动化技术 , 历史沿革 , 本底 , 烘托 , 背景 , 脚色 , 质地 , 大旗 , 徽帜 , 旌旗 , 旗子 , 条幅 , 横幅 , 横标 , 交流 , 交际 , 联络 , 讯息 , 通信 , 通讯设施 , 构想 , 概念 , 理念 , 观念 , 概念性 , 接通 , 连接 , 星座 , 星群 , 交汇 , 协作 , 协和 , 合作 , 总社 , 电子空间 , 网络空间 , 网际空间 , 虚拟空间 , 赛博空间 , 生化人 , 赛博格 , 靠机械装置维持生命的人 , 图样 , 图案 , 外观设计 , 形质 , 意图 , 打算 , 模式 , 设计 , 句点 , 圆点 , 小数点 , 小点 , 点子 , 手指 , 手指头 , 指头 , 将来 , 未来 , 远期 , 未来派 , 炽热 , 图像 , 一手牌 , 人手 , 巴掌 , 手用 , 指针 , 人性 , 人类 , 心肝 , 图例 , 插图 , 插画 , 创新 , 原创 , 孵化 , 新方法 , 革新 , 心智 , 情报 , 情报机构 , 智力 , 智慧 , 灵性 , 谍报 , 排队 , 直线 , 线条 , 线路 , 长队 , 机器 , 机械 , 刻板 , 机械性 , 金属 , 互联网络 , 人脉 , 广播网 , 网状系统 , 网络 , 网路 , 联网 , 神经元 , 世人 , 人们 , 人口 , 人民 , 子民 , 普通人 , 有人 , 民族 , 多角形 , 多边 , 多边形 , 保护 , 庇佑 , 掩护 , 掩蔽 , 知遇之恩 , 防避 , 机器人 , 机械人 , 学术 , 理学 , 科学 , 兆头 , 号子 , 影踪 , 征候 , 征兆 , 征象 , 手势 , 朕兆 , 标志 , 标牌 , 标记 , 牌子 , 符号 , 签字 , 签署 , 迹象 , 侧影 , 剪影 , 身影 , 轮廓 , 轮廓线 , 工艺 , 技术 , 太虚 , 宇宙 , 传染媒介 , 向量 , 带病 , 病媒 , 矢量 , 载体 , 假想 , 无形 , 虚拟