Bitcoins among little Crassula Money trees. Concept of investment, opportunities and consistency. BTC among symbol of well-being
视频长度: 0:05 纵横比率: 16:9
视频ID: 1007872306 版权: Ievgeniiya Ocheretna
所属分类: 商业/金融
商业用途。
类似视频 查看全部>>
关键词 显示全部
丰度 , 丰盈 , 丰裕 , 优裕 , 充裕 , 大有 , 金融 , 银行业 , 银行业务 , 业务 , 买卖 , 事业 , 事儿 , 事情 , 企业 , 作派 , 做派 , 商业 , 商务 , 商家 , 工商业 , 物事 , 生意 , 行业 , 主要的 , 京都 , 大写 , 大写字母 , 本金 , 本钱 , 老本 , 致命的 , 血本 , 资本 , 资金 , 首都 , 现款 , 现金 , 现钱 , 泉币 , 硬币 , 铸币 , 商办 , 媚俗 , 广告 , 异同 , 比对 , 比拟 , 比较 , 构想 , 概念 , 理念 , 观念 , 信用 , 信贷 , 功劳 , 荣誉 , 贷方 , 赊帐 , 货币 , 通货 , 金钱 , 储蓄 , 储藏 , 存款 , 定金 , 定银 , 押金 , 沉积 , 淀积 , 淀积物 , 矿床 , 积物 , 订金 , 收益 , 进项 , 克俭 , 经济 , 经济制度 , 节约 , 电子 , 电子的 , 网络的 , 交换 , 交易市场 , 交易所 , 交流 , 兑换 , 外汇 , 替换 , 调换 , 农场 , 农庄 , 务农 , 田间 , 种植 , 耕作 , 饲养场 , 供资金给 , 汇金 , 理财 , 财务 , 财政 , 金制的 , 金子 , 金币 , 金牌 , 金色 , 金色的 , 黄金 , 果岭 , 滴翠 , 碧瓦 , 绿色 , 绿色的 , 生长 , 业绩 , 发展 , 发育 , 增殖 , 增生 , 成长 , 肿块 , 长势 , 收入 , 来项 , 营收 , 进益 , 进账 , 投资 , 股本 , 市场 , 市曹 , 市面 , 销路 , 集市 , 集贸 , 财富 , 财帛 , 钱币 , 钱财 , 钱钞 , 银子 , 银根 , 阿堵 , 阿堵物 , 因缘 , 契机 , 时机 , 机会 , 机缘 , 机遇 , 际会 , 际遇 , 俸给 , 军饷 , 工资 , 开支 , 待遇 , 支付 , 给钱 , 薪俸 , 薪酬 , 资俸 , 付款 , 坐探 , 工厂 , 底线 , 植株 , 植物 , 组装 , 出息 , 利得 , 利润 , 利益 , 受益 , 奇羡 , 好处 , 成果 , 收获 , 殖利 , 盈余 , 盈利 , 获利 , 裨益 , 赚头 , 赢利 , 俸钱 , 口实 , 工钱 , 薪水 , 薪金 , 储币 , 储款 , 存贷款 , 积蓄 , 节余 , 兆头 , 号子 , 影踪 , 征候 , 征兆 , 征象 , 手势 , 朕兆 , 标志 , 标牌 , 标记 , 牌子 , 符号 , 签字 , 签署 , 迹象 , 白银 , 银色 , 佳绩 , 成功 , 成就 , 战绩 , 表征 , 象征 , 交易 , 手艺 , 经贸 , 贸易 , 乔木 , 结构树 , 财赋