Roof over real estate metaphor with Euro paper 50 banknotes 4K 3840X2160 30fps UHD video - Abstract house made of fifty European Union paper money 4K 2160p UltraHD footage
视频长度: 0:07 纵横比率: 16:9
视频ID: 16274491 版权: trucic
所属分类: 商业/金融 物体
商业用途。
类似视频 查看全部>>
关键词 显示全部
比喻 , 象征 , 象徵 , 金融 , 银行业 , 银行业务 , 庄票 , 票据 , 钞票 , 业务 , 买卖 , 事业 , 事儿 , 事情 , 企业 , 作派 , 做派 , 商业 , 商务 , 商家 , 工商业 , 物事 , 生意 , 行业 , 特写 , 特写镜头 , 土木 , 建构 , 建筑 , 建设 , 施工 , 信用 , 信贷 , 功劳 , 荣誉 , 贷方 , 赊帐 , 货币 , 通货 , 金钱 , 下定意 , 定义 , 定意 , 清晰 , 清晰度 , 界定 , 释义 , 释意 , 省俭 , 经济 , 俭省 , 俭约 , 做人家 , 经济的 , 节俭 , 节约的 , 产业 , 地产 , 庄园 , 田产 , 财产 , 欧共体 , 欧洲联盟 , 欧盟 , 欧元 , 欧洲货币 , 木卫二 , 欧罗巴 , 英尺长度 , 不菲 , 神智恍惚 , 轩昂 , 在家里 , 家乡 , 家园 , 家居 , 家里 , 居处 , 屋企 , 归宿 , 故乡 , 祖国 , 住舍 , 宅子 , 宅舍 , 宅院 , 屋子 , 房子 , 房屋 , 房舍 , 民宅 , 浩室 , 住房 , 居第 , 好转 , 改善 , 改良 , 改进 , 转好 , 进步 , 进益 , 借款 , 贷款 , 借指 , 暗喻 , 比拟 , 隐喻 , 现金 , 财富 , 财帛 , 钱币 , 钱财 , 钱钞 , 银子 , 银根 , 阿堵 , 阿堵物 , 抵押 , 抵押贷款 , 按揭 , 俸给 , 军饷 , 工资 , 开支 , 待遇 , 支付 , 给钱 , 薪俸 , 薪酬 , 资俸 , 有偿 , 付款 , 代价 , 价格 , 价目 , 价钱 , 千金 , 普莱斯 , 购买 , 采买 , 采办 , 实在 , 扎扎实实 , 正儿八经 , 活生生 , 现实 , 真实 , 真性 , 真格 , 真正 , 真的 , 确实 , 雷亚尔 , 不动产 , 房产 , 房地产 , 楼盘 , 物业 , 决心 , 决断 , 决议 , 决议案 , 分辨率 , 心志 , 消解 , 解析度 , 魄力 , 标志 , 标记 , 符号 , 表征 , 动态影像 , 录影 , 视讯 , 视频