New York City Broadway sign
视频长度: 0:06 纵横比率: 16:9
视频ID: 22769338 版权: eleven pictures
所属分类: 建筑物/地标 交通运输
商业用途。
类似视频 查看全部>>
关键词 显示全部
交通标志 , 纽约市 , 红绿灯 , 亚美利加 , 亚美利加洲 , 美利坚 , 美洲 , 建构 , 建筑学 , 架构 , 结构 , 历史沿革 , 本底 , 烘托 , 背景 , 脚色 , 质地 , 蓝色 , 黄色 , 桥接器 , 桥梁 , 网桥 , 舰桥 , 百老汇 , 布鲁克林 , 布鲁克林区 , 土木 , 建筑 , 建筑物 , 建设 , 房子 , 房屋 , 房舍 , 楼宇 , 楼阁 , 城市 , 城池 , 市立 , 都会 , 都市 , 都市风景 , 一天 , 一天一天 , 日子 , 白天 , 白昼 , 商业区 , 市中心 , 市区 , 街市 , 闹区 , 帝国 , 外部 , 名胜古迹 , 地标 , 界标 , 曼哈顿 , 中间地区 , 新任 , 新兴 , 新建 , 新生 , 新的 , 最近 , 款新 , 陌生的 , 新年 , 夜晚 , 晚上 , 晚间 , 月黑 , 月黑天 , 黄昏 , 黑夜 , 事务所 , 公事房 , 公室 , 办事处 , 办公室 , 机关 , 职位 , 队部 , 光景 , 场景 , 场面 , 实况 , 情景 , 景致 , 景色 , 景象 , 气象 , 现场 , 画面 , 镜头 , 风光 , 兆头 , 号子 , 影踪 , 征候 , 征兆 , 征象 , 手势 , 朕兆 , 标志 , 标牌 , 标记 , 牌子 , 符号 , 签字 , 签署 , 迹象 , 天空 , 摩天大厦 , 摩天大楼 , 摩天楼 , 高层建筑 , 高楼 , 势态 , 国家 , 境界 , 声明 , 局势 , 状况 , 状态 , 省份 , 社稷 , 表示 , 规定 , 邦国 , 陈述 , 大街 , 街头 , 街道 , 马路 , 夕阳 , 日暮 , 日没 , 日落 , 业务量 , 交通 , 浏览量 , 车流 , 车行 , 差旅 , 旅游 , 旅行 , 宇佐 , 宇佐市 , 美国 , 花旗国 , 主张 , 心目 , 目光 , 看法 , 见解 , 观察 , 观点 , 观瞻 , 视图 , 论调 , 约克