The concept of family and parenthood. A pregnant asian woman laying on sofa, with her mix raced daughter, listening into her belly, smiling, talking to each other.
视频长度: 0:30 纵横比率: 16:9
视频ID: 30592147 版权: Sasilssolutions
所属分类: 保健 人物
商业用途。有模特授权书,存在站酷海洛
类似视频 查看全部>>
关键词 显示全部
三十 , 亚裔 , 亲爱的 , 囡囡 , 娃娃 , 娃子 , 婴儿 , 婴孩 , 婴幼儿 , 宝宝 , 宝贝 , 宠儿 , 小不点 , 小娃娃 , 小宝宝 , 心肝 , 伢子 , 伢崽 , 儿童 , 子弟 , 孩儿 , 孩子 , 孩童 , 小娃 , 小孩 , 小孩儿 , 小孩子 , 小朋友 , 少儿 , 有了 , 中华 , 中国 , 中国人 , 中国的 , 中国菜 , 中文 , 中餐 , 北方话 , 华人 , 华语 , 唐人 , 国语 , 官话 , 普通话 , 汉人 , 汉族 , 汉语 , 千金 , 女儿 , 姑娘 , 闺女 , 下来 , 丝绵 , 向下 , 打倒 , 毫毛 , 汗毛 , 绒毛 , 羽绒 , 享受 , 享有 , 喜爱 , 欣赏 , 一族 , 家人 , 家子 , 家室 , 家庭 , 家族 , 屋企 , 门户 , 女子 , 女性 , 阴性 , 雌性 , 丫头 , 女娃 , 女孩 , 女孩儿 , 女孩子 , 女生 , 女郎 , 妹子 , 小妹 , 乐滋滋 , 喜吟吟 , 喜悦 , 喜滋滋 , 喜盈盈 , 嘻嘻 , 宽展 , 宽心 , 宽爽 , 宽舒 , 幸福 , 幸运的 , 快乐 , 快乐幸福 , 快快乐乐 , 快活 , 怡悦 , 怡然 , 愉快 , 欢乐 , 欢喜 , 欢娱 , 欢愉 , 欣喜 , 甜蜜 , 美满 , 舒心 , 舒畅 , 融融 , 顺心 , 高兴 , 在家里 , 家乡 , 家园 , 家居 , 家里 , 居处 , 归宿 , 故乡 , 祖国 , 在室内 , 户内 , 倭人 , 日文 , 日本 , 日本人 , 日本的 , 日语 , 朝鲜人 , 朝鲜的 , 朝鲜语 , 韩国人 , 韩国的 , 韩文 , 韩棒子 , 韩语 , 高丽棒子 , 凡俗 , 放置 , 撞锁 , 水闸 , 锁定 , 中等 , 五分熟 , 介质 , 媒介 , 媒界 , 媒质 , 姆妈 , 老妈 , 妈妈 , 娘娘 , 孺人 , 母亲 , 萱堂 , 阿妈 , 额吉 , 妈咪 , 久远 , 古老 , 古老的 , 年老的 , 年迈 , 我五岁 , 旧的 , 积年 , 老年的 , 老的 , 苍老 , 过时的 , 陈年 , 高年 , 父母亲 , 父项 , 世人 , 人们 , 人口 , 人民 , 子民 , 普通人 , 有人 , 民族 , 妊娠 , 怀妊 , 怀孕 , 身子 , 大肚子 , 有了胎 , 有喜 , 重身子 , 放松 , 中弹 , 中枪 , 发射 , 小杯 , 散弹 , 注射剂 , 铁砂 , 铅球 , 在朝 , 开会 , 开心颜 , 忍俊 , 莞尔 , 沙发 , 体肤 , 肚子 , 腹部 , 台湾人 , 台湾的 , 台湾话 , 台语 , 泰国 , 泰国人 , 泰国的 , 泰文 , 泰语 , 一同 , 一块 , 一起 , 一道 , 共同 , 在一起 , 相偕 , 联袂 , 学年 , 年复一年 , 年头 , 年年 , 年度 , 年级 , 年表 , 春秋