Love. Romance. Couple meeting and kissing in front of the old church. Cathedral in the old town. From the bell tower tilt down to the boy and girl. Blue sky, lovers, belfry, establishing shot, 25 fps.
视频长度: 0:25 纵横比率: 16:9
视频ID: 7211584 版权: sheyno
所属分类: 人物 宗教
商业用途。
类似视频 查看全部>>
关键词 显示全部
天气预报 , 男孩和女孩 , 钟室 , 钟楼 , 教会 , 晴天 , 全景 , 纵览 , 建构 , 建筑学 , 架构 , 结构 , 历史沿革 , 本底 , 烘托 , 背景 , 脚色 , 质地 , 佳妙 , 佳美 , 好看 , 妍丽 , 娟秀 , 嫣然 , 悦耳 , 标致 , 清绮 , 漂亮 , 秀丽 , 秀色可餐 , 绮丽 , 美丽 , 美好 , 美妙 , 美观 , 菲菲 , 锦绣 , 靓丽 , 佳丽 , 妖姬 , 帅哥 , 美人 , 美女 , 艳色 , 蓝色 , 黄色 , 土木 , 建筑 , 建筑物 , 建设 , 房子 , 房屋 , 房舍 , 楼宇 , 楼阁 , 城堡 , 大教堂 , 天主 , 天主教 , 天主教徒 , 教堂 , 礼拜 , 城市 , 城池 , 市立 , 都会 , 都市 , 云彩 , 一双 , 一对 , 几个 , 夫妇 , 连接 , 机关 , 编制 , 外部 , 假象 , 外墙 , 门脸 , 门面 , 中心 , 内心 , 心头 , 心形 , 心情 , 心房 , 心灵 , 心田 , 心眼 , 心肝 , 心肠 , 心脏 , 心里 , 方寸 , 红心 , 胸怀 , 胸襟 , 阃奥 , 在家里 , 家乡 , 家园 , 家居 , 家里 , 居处 , 屋企 , 归宿 , 故乡 , 祖国 , 住舍 , 宅子 , 宅舍 , 宅院 , 屋子 , 民宅 , 浩室 , 偎抱 , 抱抱 , 拥抱 , 搂抱 , 搂搂 , 岛屿 , 海岛 , 舰岛 , 亲吻 , 亲嘴 , 接吻 , 香吻 , 喜欢 , 宝贝 , 恋人 , 恋爱 , 情人 , 情爱 , 慈爱 , 欢心 , 热爱 , 爱好 , 爱恋 , 爱情 , 爱意 , 爱慕 , 爱戴 , 甜心 , 疼爱 , 情侣 , 有情人 , 爱侣 , 低角度 , 久远 , 古老 , 古老的 , 年老的 , 年迈 , 我五岁 , 旧的 , 积年 , 老年的 , 老的 , 苍老 , 过时的 , 陈年 , 高年 , 室外 , 户外 , 户外的 , 全豹 , 广角 , 一席之地 , 位子 , 位次 , 位置 , 去处 , 名次 , 名额 , 地位 , 地儿 , 地头 , 地方 , 地点 , 场地 , 场所 , 处所 , 所在 , 放置 , 部位 , 顺位 , 宗教 , 宗教信仰 , 传奇 , 拉丁 , 桃花运 , 罗曼 , 罗曼使 , 罗曼史 , 罗曼司 , 罗马 , 言情 , 风月 , 风流佳话 , 屋面 , 屋顶 , 房顶 , 棚顶 , 篷顶 , 顶板 , 顶盖 , 顶部 , 大海 , 海运 , 和解 , 定居点 , 殖民地 , 着落 , 租界 , 聚落 , 天空 , 壮年 , 夏令 , 夏天 , 夏季 , 旅游 , 旅游业 , 旅行 , 游览 , 观光 , 城镇 , 市井 , 集镇 , 年少 , 年幼 , 年轻 , 幼稚 , 绮年 , 蔽芾