ZYENA Arcadia0
举报

ZYENA Arcadia

ZYENA Arcadia,ZYENA Arcadia是一款精致新颖的英文字体,在某些字体笔画的设计上,做了不同于普通字体的变化,细节上的处理让整体风格更加统一的同时,使字体更具有辨识度。适用于海报、杂志、综艺、电商等场景
字  体 ID:1018
厂      家:字语字库
编      码:GB2312(简体)
格      式:TTF
类      型:书法
字      数:128
商业用途

23/50

ZYENA Arcadia字体介绍


Zyena Arcadia.jpg