Young man practicing Yoga by the sea, warrior pose
视频长度: 0:17 纵横比率: 16:9
视频ID: 1007718643 版权: tommaso lizzul
所属分类: 运动/娱乐活动
商业用途。有模特授权书,存在站酷海洛
类似视频 查看全部>>
关键词 显示全部
主动 , 利落 , 好动 , 敏捷 , 有效 , 活动 , 活性 , 活泼 , 活跃 , 灵活 , 热络 , 现行 , 积极 , 能动 , 蹦达 , 大人 , 成人 , 成体 , 成年者 , 中立 , 余存 , 余额 , 天秤 , 尾数 , 尾款 , 差额 , 平衡 , 平衡态 , 摆轮 , 结余 , 结存 , 佳妙 , 佳美 , 好看 , 妍丽 , 娟秀 , 嫣然 , 悦耳 , 标致 , 清绮 , 漂亮 , 秀丽 , 秀色可餐 , 绮丽 , 美丽 , 美好 , 美妙 , 美观 , 菲菲 , 锦绣 , 靓丽 , 蓝色 , 黄色 , 主体 , 主要部分 , 团体 , 有黏性 , 机体 , 机关 , 正文 , 法人 , 物体 , 肢体 , 身体 , 身子 , 身躯 , 躯体 , 躯干 , 从容 , 从容不迫 , 冷静 , 坦然 , 大大方方 , 夷然 , 安宁 , 安静 , 平伏 , 平静 , 心静 , 沉稳 , 沉静 , 泰然 , 稳静 , 自若 , 详和 , 镇定 , 镇静 , 闲静 , 气力 , 活力 , 精力 , 能源 , 能量 , 演习 , 练习 , 运动 , 适存度 , 健康 , 卫生 , 健壮 , 健旺 , 康健 , 硬朗 , 方式 , 生活方式 , 男性 , 雄性 , 人工 , 人类 , 汉子 , 男人 , 男士 , 男子汉 , 男的 , 冥想 , 凝思 , 沉思 , 瞑想 , 静心 , 品性 , 大自然 , 天生 , 性情 , 性格 , 性状 , 性质 , 本性 , 本质 , 自然 , 自然界 , 造化 , 大洋 , 大海 , 海洋 , 一块 , 之一 , 人人 , 自己 , 在户外 , 户外 , 露天 , 和平 , 和睦相处 , 治安 , 世人 , 人们 , 人口 , 人民 , 子民 , 普通人 , 有人 , 民族 , 东西 , 人士 , 人物 , 人称 , 人身 , 物事 , 身态 , 造型 , 主张 , 事权 , 位置 , 地位 , 姿势 , 定位 , 对局 , 方位 , 架势 , 立场 , 职位 , 职务 , 职级 , 身份 , 身分 , 部位 , 阵地 , 顺位 , 作法 , 做法 , 实务 , 实践 , 实际 , 操练 , 演练 , 放松 , 休闲 , 弛缓 , 松弛法 , 聊以解闷 , 岩石 , 摇滚乐 , 石块 , 石头 , 簸荡 , 海运 , 侧影 , 剪影 , 身影 , 轮廓 , 轮廓线 , 天空 , 太阳 , 恒星 , 日头 , 白日 , 红日 , 阳光 , 阳宗 , 修养 , 培植 , 培训 , 熏陶 , 训练 , 集训 , 矿泉水 , 瑜伽 , 瑜伽功 , 瑜珈 , 瑜迦